171001 Yoseop & Gikwang Dance Cut @ Fantastic Duo 2!!! XD

171001 Yoseop & Gikwang Dance Cut @ Fantastic Duo 2!!! XD